Podmienky a pravidlá používania


I. Úvodné ustanovenia

1. FindmaxInfo je verejný internetový informačno – komunikačný portál (ďalej len „portál“) poskytujúci rôzne služby fyzickým alebo právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“), ktorého prevádzkovateľom a poskytovateľom služieb je obchodná spoločnosť Red Knight, s.r.o., so sídlom Dudvážska 10, 821 07 Bratislava, IČO: 36692085, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Tieto pravidlá upravujú základné práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa pri realizácii služieb prevádzkovateľa. Užívateľ, ktorý sa rozhodne služby prevádzkovateľa využiť, sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať. Užívateľ, ktorý využije akúkoľvek službu prevádzkovateľa, vyhlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil a vyjadril s nimi výslovný súhlas. Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na portáli FindmaxInfo Služby prevádzkovateľa sú zo strany užívateľov využívané na vlastné riziko a tým užívatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých užívateľov môžu byť nevhodné, neslušné a urážajúce.                     

3. Služby sú na portáli FindmaxInfo poskytované užívateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.

 

II. Registrácia a údaje užívateľa

1. Registráciu je oprávnená vykonať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Na účel potvrdenia tejto skutočnosti uvedie fyzická osoba v registračnom formulári aj svoj vek.

2. Registráciou získava užívateľ väčšie možnosti oproti užívateľom, ktorí nie sú zaregistrovaní.  

3. Registrácia nie je povinná, avšak, ak sa užívateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný v registračnom formulári poskytnúť informácie sú v súlade so skutočnosťou. Úspešným vykonaním registrácie získava užívateľ svoj užívateľský profil v rámci profilu spoločnosti, ktorú reprezentuje (ďalej len „profil“).

4. Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje sú presné a pravdivé. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov je registrovaný  užívateľ povinný neodkladne, najneskôr však do 6 pracovných dní, tieto údaje vo svojom profile opraviť.

5. V prípade, že užívateľ poskytne registráciou údaje, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné údaje v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002“), nakoľko bude podľa nich možné osobu užívateľa priamo alebo nepriamo určiť, svojou registráciou dáva súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) a § 7 zákona č. 428/2002 so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi portálu. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o akciách prevádzkovateľa. Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona č. 428/2002, je dobrovoľné. 

6. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že v prípade preukázania nepravdivosti ním uvedených údajov je prevádzkovateľ oprávnený ihneď zrušiť jeho užívateľský profil.

 7. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov zo strany užívateľa, vrátane prípadného zneužitia týchto prihlasovacích údajov treťou osobou. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám. 

 

III. Zrušenie profilu užívateľa

1. Užívateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že si profil nemôže zrušiť sám odhlásením ani žiadnym iným spôsobom.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť profil alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Profil môže byť zrušený automaticky potom ako sa užívateľ neprihlási na server aspoň raz v lehote 21 dní od prvého prihlásenia, alebo sa užívateľ v priebehu 6 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na server.

3. Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané užívateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) užívateľa). Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, vtipy, recepty a ďalšie) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia užívateľa s ostatnými užívateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

 

IV. Povinnosti užívateľa

1. Užívateľ sa výslovne zaväzuje, že svojou činnosťou pri využívaní služieb prevádzkovateľa nebude konať v rozpore so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, v rozpore s dobrými mravmi, ani v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä sa zaväzuje :

1.1. nepropagovať ani nepodporovať násilie alebo skupiny, ktoré pod hrozbou násilia, násilím alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd, 

1.2. nehanobiť národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu alebo priamo alebo nepriamo nepodnecovať národnostnú, rasovú, etnickú alebo inú nenávisť, najmä nevyhrážať sa obmedzovaním práv a slobôd pre príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre farbu pleti, pohlavie, jazyk, vieru a náboženstvo alebo preto, že je bez vyznania, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod,

1.3. nepropagovať ani nepodporovať ohrozovanie mieru, vojnu, genocídu, terorizmus, vlastizradu, teror, sabotáž a útok na orgán verejnej moci alebo na verejného činiteľa, a to ani zľahčovaním, schvaľovaním alebo ospravedlňovaním,

1.4. nepropagovať ani nepodporovať užívanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov ani nezľahčovať následky užívania týchto látok,

1.5. nepropagovať ani nepodporovať mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, sexuálne násilie alebo zneužívanie, obchodovanie s ľuďmi, výrobu, rozširovanie alebo prechovávanie detskej pornografie, 

1.6. nešíriť poplašné správy alebo nespôsobiť iné nebezpečenstvo vážneho znepokojenia šírením nepravdivých údajov, 

1.7. nepropagovať ani nepodporovať inú činnosť, ktorá sa v zmysle ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“ ) považuje za trestnú,

1.8.   nešíriť vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne texty, údaje a obrázky ani neuskutočňovať iné konanie, majúce za následok porušenie alebo obchádzanie všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky, zásad morálky alebo dobrých mravov alebo priamo ohrozujúce alebo poškodzujúce prevádzkovateľa, jeho postavenie a dobré meno.

                2. Užívateľ sa zaväzuje nebrániť užívaniu portálu iným užívateľom ani týchto neobťažovať alebo nepoškodzovať. Užívateľ sa zaväzuje nenarúšať činnosť portálu ani žiadnym iným spôsobom nepoškodzovať prevádzkovateľa.

 

3. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že je výlučne sám zodpovedný za všetky svoje príspevky, ktoré na portál uverejní. Užívateľ nemá za svoje príspevky zverejnené na portáli nárok na odmenu. 

4. Užívateľ nie je povinný platiť prevádzkovateľovi za jeho služby žiadnu odmenu.

 

V. Práva užívateľa

1. Portál je oprávnený užívať každý užívateľ. Registráciu na portáli je oprávnená vykonať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

2. Užívateľ je oprávnený získať na portáli svoj užívateľský profil. Tento nadobúda úspešným vykonaním registrácie.

                3. Údaje, fotografie, obrázky a súbory uložené užívateľom do svojho profilu môže užívateľ sám zmeniť.

                4. K vytvorenému profilu je užívateľ oprávnený pripojiť jednu aktuálnu fotografiu výlučne svojej osoby. Užívateľ sa zaväzuje vkladať do svojho profilu výlučne fotografie a súbory, ktorých je autorom alebo ku ktorým preukázateľne disponuje súhlasom autora na ich použitie v zmysle ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), v opačnom prípade si je vedomý zodpovednosti za vzniknutý následok, vrátane prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle trestného zákona.

5. Umiestnenie a zverejnenie fotografií a súborov do užívateľského profilu je dobrovoľné a užívateľovi za to nevzniká nárok na žiadnu odmenu.

 

VI. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený :  

1.1. zasiahnuť do jeho užívateľského profilu, pokiaľ v ňom užívateľ porušuje tieto pravidlá používania.

1.2. zrušiť užívateľský profil v nasledujúcich prípadoch:

1.2.1. údaje poskytnuté pri registrácii užívateľa sa ukážu ako nepravdivé

1.2.2. užívateľ nebol aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia

1.2.3. užívateľ ani po výzve prevádzkovateľa neupustil od porušovania svojich povinností uvedených v týchto pravidlách používania – v uvedenom prípade bude zrušenie užívateľského profilu definitívne a užívateľovi nebude umožnené vytvorenie nového profilu.

1.3. zrušiť užívateľský profil podľa vlastného uváženia aj bez uvedenia dôvodu

1.4. kedykoľvek zmeniť pravidlá užívania portálu, pričom užívatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať.

1.5. kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a doby trvania odstaviť prevádzku portálu, a to i bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov.

 

VII. Reklama na serveri

1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portáli a ani si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

2. Užívateľ súhlasí s tým, že mu na portáli bude zobrazovaná reklama a zasielaná reklamná pošta.

 

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta uložené na portáli, pokiaľ dôjde k akémukoľvek napadnutiu, poškodeniu alebo útoku na server portálu.

2. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto portálu.

 

3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadny užívateľom umiestnený a zverejnený obsah portálu.

                4. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Užívateľ vyhlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil, tieto prečítal, výslovne s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

Bratislava, marec 2010